منوی دسته بندی
فیلتر میکرونی سفارشی

کاربرد نانوالیاف پلیمری در فیلتراسیون

فیلتر میکرونی سفارشی نانو الیاف عبارت گسترده ای است که عموماً به الیافی با قطر کمتر از 1 میکرون اشاره دارد. در حالی که الیاف شیشه برای مدتی در محدوده…