منوی دسته بندی
حالا بخرید
منوی دسته بندی
فیلتر میکرونی سفارشی

کاربرد نانوالیاف پلیمری در فیلتراسیون

فیلتر میکرونی سفارشی نانو الیاف عبارت گسترده ای است که عموماً به الیافی با قطر کمتر از 1 میکرون اشاره دارد. در حالی که الیاف شیشه برای مدتی در محدوده…